Circular

SONDAG:  5 NOVEMBER 2017   –   TEKS:  MATT. 7:21

“Nie elkeen wat vir My sê:  Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die Wil doen van My Vader wat in die hemele is.”

 My Geliefde

Die verborgenheid van die God-Saligheid is groot.  Omdat dit verborge is, is dit moeilik om te vind.  In die tyd van Jesus, toe Hy Sy verskyning op die aarde gemaak het, kon die mense nie verstaan, nog minder sien dat Hy die Seun van die Lewende God is.  Dit was vir die wyse en verstandige mense verborge, maar vir die kinderlike geopenbaar.  Matt. 11:25

Dit was te veel vir die groot en verstandige mense om ‘n timmerman aan te neem vir hul verlossing.  So was dit ook met die eerste Apostels.  Alhoewel die mense in daardie tyd gesien het, die grootste krag van God wat deur die gesante geskied het, nogtans was dit vir hulle verborge.  Sommige het dit wel besef, maar kon hulle hoë stand nie prys gegee het nie.

Dit lees ons ook.  Nikodemus, hoe hy in die nag na Jesus gekom het, want hy wou nie dat die mense hom sien nie.  Joh. 3:1-2  Hy het Jesus eenmaal verdedig.  Joh. 7:50-51  Hy het ook kosbare mire en alwee na die graf gebring.  Joh. 19:39, maar hy het Jesus nie gevolg nie.

So is dit ook in onse tyd.  Die godsdienstige glo en neem aan dat die duiwel deur mense sy verskyning maak, ook deur hulle werk, maar kan nie aanneem, nog minder verstaan, dat die verlossingsplan van dieselfde Heiland Christus Jesus nog vandag bestaan waardeur hulle gered kan word.

Die wyse en verstandige mense sê:  Hoe kan vissermanne, tentmakers, timmermanne, bouers en ander werksmanne, die gesante Troon van Christus Jesus uitmaak?

Die profeet Jesaja het gesê:  My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie My weë nie, want soos die Hemel hoër is as die aarde, so is My weë hoër as julle weë, en My gedagtes as julle gedagtes.  Jesaja 55:8-9.

In II Petrus 2:1-2 sê dit, die weg van die waarheid sal gelaster word, en daarom is dit verborge.

Ons sal volg in die weg wat sekte genoem word, want aan ons is die weg van die waarheid geopenbaar.  Apostel Paulus het dit bevestig voor die goewerneur Felix in Handelinge 24:14.

Liefde groete

Apostel P.J. Erasmus (geskryf op 8 Maart 1970)

(1952 – 1986)

Hierdie sendbrief sal net in Afrikaans verskyn

SUNDAY:  12 NOVEMBER 2017   –   TEXT:  EPH. 6:10-15

“Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of His might.  Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.  Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.  Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;  and your feet shod with the preparation of the gospel of peace.”

 SONDAG:  12 NOVEMBER 2017   –   TEKS:  EFE. 6:10-15

“Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.  Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.”

My Beloved

In scriptures there are many a chapter which the Christian leaders of today dare not use. I Cor. 12:28 – “And God hath set some in the church, first Apostles, secondarily Prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.”  This is the fourfold ministry, the four nails in the body of Jesus on the cross with five wounds.  One in the right hand, one in the left hand, one through the heart and two through both the feet;

Luke 11:49 “Therefore also said the wisdom of God, I will send them Prophets and Apostles and some of them they shall slay and persecute.”

Acts 19:1-6 – Apostle Paul sealed with the laying on of hands those that were baptised by John the Baptists.

Eph. 1:13-14 – “In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation:  in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory.”

Acts 8:9-24 – In these verses we have a wonderful description of an occurrence which took place during the time of Simon in the city of Somaria during which time he bewitched the people of the city with the wonders that he performed.  Many of his followers called him the great power of God.  But after having heard Philip the

Deacon, bringing unto them the gospel and having accepted this, they were baptised and Simon himself believed also and was also baptised.  Now when the Apostles which were at Jerusalem heard that Somaria had received the Word of God, they sent unto them Peter and John.  When they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost.  For as yet He was fallen upon none of them.  Only they were baptised in the name of the Lord Jesus.  Then layed they their hands on them and they received the Holy Ghost and when Simon saw that through the laying on of the Apostle’s hands the Holy Ghost was given, he offered them money, saying:  “Give me also this power that on whosoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.”  But Peter said unto him:  “Thy money perish with

thee, because thou’st thought that the gift of God may be purchased with money.  Thou has neither part nor lot in this matter for thy heart is not right in the sight of God, repent therefore, of this thy wickedness and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.  For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of the iniquity.  Then answered Simon and said:  “Pray ye the Lord for me that none of these things which ye have spoken come upon me.”

The 17th chapter of the gospel according to St. John describes the prayer by Jesus for His Apostles.  His first words were:  “Father the hour is come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee”.  He lay before His Father His Apostles.  He further declared:  “I have finished the work which Thou gavest me to do.”  This work was to establish on this earth a throne of grace, and to build an altar with twelve unshapely stones.  “I Pray for them, I pray not for the world.  Neither pray I for these alone but  for them also which shall believe on Me through their word.

Apostle Paul – II Cor. 5:18-20 – “God was in Christ, in reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation.  Now then we are Ambassadors for Christ.”  This cannot be preached by any of the learned scribes of today.  Neither can they declare the 15th Chapter of St. John.  “Peace I give thee.”

Loving greetingsApostle P.J. Erasmus (written on 2 October 1977)

(1952-1986)

This circular will only appear in English

SONDAG:  19 NOVEMBER 2017   –   TEKS:  PSALM 121

“’n Bedevaartslied.  Ek slaan my oë op na die berge:  waar sal my hulp vandaan kom?  My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.  Hy kan jou voet nie laat wankel nie;  jou Bewaarder kan nie sluimer nie.  Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.  Die Here is jou Bewaarder;  die Here is jou skaduwee aan jou regterhand.  Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.  Die Here sal jou bewaar vir elke onheil;  jou siel sal Hy bewaar.  Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.”

SUNDAY:  19 NOVEMBER 2017   –   TEXT:  PSALM 121

“I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.  My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.  He will not suffer thy foot to be moved:  He that keepeth thee will not slumber.  Behold, He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.  The Lord is thy keeper:  the Lord is thy shade upon thy right hand.  The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.  The Lord shall preserve thee from all evil:  He shall preserve thy soul.  The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.”

My Geliefde

Hierdie Sirkuler is deur Apostel Kuhlen met die begin van die jaar 1967 uitgereik.

Met die begin van die jaar sou ons graag in die toekoms sien om te weet wat die nuwe jaar sou bring.  Die 121ste Psalm was eertyds met innige ontvoering deur die uit die Babeloniese gevangene teruggekeerde Israeliete gesing.

“Ek slaan my oë op na die berge, van waar my hulp vandaan sal kom”.  So het hulle gesing in hoopvolle uitsien op die toekoms, met die verlange na Jerusalem, toe hulle die naderkomende vaderlandse berge waar soveel Gods-genade geskied het, en Gods-openbaringe plaasgevind het.

Nog magtiger verhef die berg Sinai voor hulle oë vanwaar Moses die Wet van die Here gebring het.  Ook die berg Karmel het sigbaar geword waar God uit die hemel met vuur tot die gebed van die onverskrokke Elia Homself getoon het, die oormag van die Baäl-priesters, ook die magtige koning Achab, en die goddelose koningin Jesebel nie gevrees het nie.

Uiteindelik sien hulle oë die berg Sion waar die Huis van God en die plek van vrede was.  Die Israeliete sou hulleself op die tog na die vaderland dikwels afgevra het; sal ons daar voorspoedig wees?  En omdat die pad vanaf Babel na Jerusalem lank en gevaarlik was, het hulle na hulp en beskerming uitgekyk en het hulle getroos met die woorde:  onse hulp kom van die Here!

Waarheen sien ons uit?  Wat verwag ons van die toekoms?  Op wie bou en vertrou ons?  Ons leef in ‘n tyd waarvan Jesus gesê het:  “Die mense se harte beswyk van vrees en verwagtinge van die dinge wat oor die wêreld kom, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op omdat julle verlossing naby is.”  Lukas 21:26-28  Wie hulle oë, hande en hart na die Here ophef, wie sy aangesig na bo, sy blik op die ewige verhef, en na die hemelse vaderland verlang en wie alle dinge op sy Here verlaat, die hoef ook in onse tyd nie te vrees nie, of huiwerig in die toekoms in te sien, want Hy weet dat die verlossing van Sion naby is, en dat alles hulle monde met lag sal vervul word en hulle tong sal roem by die aanskouing van die aardse moeilikhede en die uitsit vir die toekoms benoud lyk.  Destyds kon die vrou van Lot haar oë van die sondige wêreld nie afhou nie, van Sodom en Gomorra,dit was vir haar noodlottig.  Hoe meer ons uitsig na onder is, des te meer word die belangrikste verby gesien.  Laat ons tog opwaarts sien, in die ruimte, op die ewige wat waarlik onse siele-sugting sal stil.

Hoeveel jammer en hartensleed het alreeds ontstaan omdat die mense by hulle oorleggings en planne maak, hulle deur die tydelike verganklike oogmerkings laat bly.

Vir Abraham was vrede tussen sy neef Lot van groter waarde as die besit van die beste weilande.  Hy het vir Lot gesê:  Laat daar tog nie rusie tussen u en my en ook nie tussen jou herders en myne wees nie.  Hy het die jongere Lot laat kies om ter linkerhand of regterhand te neem en te bewoon.  Toe het Lot sy oë opgehou om die omgewing te oorsien en kies toe vir homself die vrugbare en waterryke omgewing van Sodom en Gomorra.  Maar hy het nie oordink dat die mense daar sleg was nie en teen God sondig nie.  Lot het net gesien wat vir die mense sienswyse waardevol skyn en het sy keuse alleen gemaak vanuit mense oogmerke.  Hy het verby gesien en vergeet watter gevare vir hom die syne dreig by die verandering van woonplek.  Hy het nagelaat om op te sien na die hemel en hom te rig na die onverganklike en daarom het later vir hom niks oorgebly van die onnadenkenheid, gekieste heerlikheid wat hy vir ‘n korte tyd in Sodom en Gomorra gehad het nie.

Wie nie op die ewige sien nie, en daarna ten eerste trag, die sal eenmaal in die ewigheid niks hê nie.

VOORWAARTS, OPWAARTS, HEMELWAARTS GAAN DIE PAD NA DIE OORWINNAARS IN DIE GELOOF.

Liefde groete

Apostel P.J. Erasmus (uitgegee op 12 Maart 1967)

(1952-1986)

Hierdie sendbrief sal net in Afrikaans verskyn.

GEDENKDAG VAN DIE ONTSLAPENE / REMEMBRANCE OF THE DEPARTED

SONDAG:  26 NOVEMBER 2017   –   TEKS:  LUKAS 16:19-31

“En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.  En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.  En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val.  Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.  En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe.  En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  En hy roep en sê:  Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel;  want ek ly smare in hierdie vlam.  Maar Abraham antwoord:  Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte.  En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.  En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie;  en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie.  En hy sê:  Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur – want ek het vyf broers – om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  Toe sê Abraham vir hom:  Hulle het Moses en die Profete;  laat hulle na dié luister.  Maar hy antwoord:  Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  Maar hy sê vir hom:  As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.”

 

SUNDAY:  26 NOVEMBER 2017   –   TEXT:  LUKE 16:19-31

“There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:  and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table:  moreoever the dogs came and licked his sores.  And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom:  the rich man also died, and was buried;  and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.  And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue:  for I am tormented in this flame.  But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things:  but now he is comforted, and thou art tormented.  And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed:  so that they which would pass from hence to you cannot;  neither can they pass to us, that would come from thence.  Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:  for I have five brethren;  that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.  Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets;  let them hear them.  And he said, Nay, father Abraham:  but if one went unto them from the dead, they will repent.  And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.”

My Geliefde

Volgens hierdie gelykenis van Jesus is dit duidelik dat daar lewe is na hierdie vertoef.  Ons moet eers die natuurlike verstaan voordat ons die geestelike kan begryp.  Lasarus en die ryk man het op hierdie aarde geleef.  Die ryk man in weelde, en Lasarus in ellende.  Op die anderkant van die graf was dit presies andersom.  God die Vader het met die mond van die profeet Maleagi gepraat en gesê:  Vermetel is julle woorde teen My, sê die Here.  Maar julle vra:  wat het ons onder mekaar teen U gespreek?  Julle het gesê:  dit is tevergeefs om God te dien ens.  Lees asseblief Mal. 3:13-18.  Die vermeteles is gelukkig.  Die goddelose word gebou, hulle versoek God en raak vry.  Waar die ander in rouklere loop en swaarkry.  Totdat die wat die Here vrees met mekaarspreek.  Die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek vir die wat die Here vrees en Sy Naam eer.En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, op die dag wanneer Ek my juwele opmaak.  Dan sal die onderskeid gesien word, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Die ryk man het dit uitgevind toe hy op die anderkant aankom.  Hy was te groot en te slim, en te wys op hierdie kant van die lewe.  Hy het Abraham en Lasarus geken, en met Abraham gepleit, maar meestal wou hy gehad het dat Lasarus gestuur moes word na sy vyf broers wat nog op aarde was, omdat hy bang was dat hulle na dieselfde plek kom waar hy nou is en dat hulle hom nog groter bitterheid sal gee, omdat hy hulle afgekeer het om na die wet “Moses” en die “Profete” – die gesante Boodskappers van die Here te luister.  Dit was te laat en tevergeefs.  Daar het vele en vele siele die ewigheid ingegaan en daar uitgevind dat hulle verkeerd was, en ongered was.

Daar is duisende der duisende wat God wou gedien het na hulle goeddenke en geglo het dat hulle op die regte pad was, soos hulle ook deur hul geloofsleiers geleer was, maar nie volgens die orde en verlossingsplan van die Seun van die Lewende God nie.  Dit is nie die wat sê Here, Here wat sal ingaan in die ewige heerlikheid nie, maar die wat die Wil van God doen.  Sy Wil is:  Dit is My Geliefde Seun!  Hoor Hom.  Hy word gehoor in Sy Sendingsamp alleen, en nêrens anders nie.  Deur Sy Woord te hoor en aan te neem moet en kan die siele deur die nuwe geboorte gaan om Sy Eiendom te word.  Daar is vele gode, maar EEN Waaragtige GOD.  Daar is vele christusse, maar net een VERLOSSER.  Daar is vele geeste, maar net Een God Heilige Gees.  Daar is vele gelowe, maar net een egte, gestuurde van Christus Jesus, waarvan Hy self die Hoë-Priester en Apostel is, en waar Hy verkrygbaar is.

Die Genadetroon is deur Hom gebou op hierdie aarde, en die Poorte van die hel kan dit nie oorweldig nie.  Deur die verdienste van Christus Jesus kan ook nog die gehelp word, wat onwetend die ewigheid ingegaan het, ook die wat nie die drie Heilige Sakramente hier deelagtig geword het nie.

Daarom moet hierdie siele gestuur word na die Genade-Altaar waar hulle dit sal verkry, en daardeur erfgename word van die ewige Koninkryk.  Enigeen wat verseël is met die God Heilige Gees kan dien as vate waardeur hierdie siele gehelp kan word.  Laat ons die Genadetroon in opregtheid en gehoorsaamheid dien en deelneem aan die Heilige Nagmaal in die gebed:  Onse Vader:-Hierdie dag is vasgestel deur die Eenheid van die Apostels in die Sending van die Seun van God, die Almagtige Vader.

Liefde groete

Apostel P.J. Erasmus (geskryf op 23 November 1969)

Ns.  Liewe Ampsbroers, gebruik ook Johannes 5:24-28

Hierdie sendbrief sal net in Afrikaans verskyn.